Vind een baan

Hogeschool PXL

Opleidingshoofd Journalistiek

Verantwoordelijkheden

Het departement PXL- Media & Tourism organiseert 3 professionele bacheloropleidingen:

Professionele Bachelor Communicatie, met als afstudeerrichtingen Commerciële Communicatie en PR & Voorlichting (en de Engelse variant)

Professionele Bachelor Journalistiek

Professionele Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement
Meer informatie over deze opleidingen vind je via deze link.
Het aangeboden onderwijsconcept waarin de student centraal staat, is sterk competentie- en resultaat-gericht en er wordt gewerkt met een professioneel en enthousiast lectorenteam. De sterke en perma-nente interactie met het beroepenveld, de focus op authentieke leersituaties, de praktijkgerichte en ge-integreerde opleidingen en de inzet op praktijkgericht onderzoek en dienstverlening zijn de belangrijkste pijlers van de opleidingen en van het departement.
Het X-factor model waarop de visie van de hogeschool is gebaseerd, is het kompas dat we gebruiken om onze junior-collega’s te begeleiden in hun groeiproces naar excellente professionals. Van onze personeels-leden verwachten we dat ze doordrongen zijn van en werken volgens deze X-factor.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Opleidingen binnen Hogeschool PXL worden over het onderwijsniveau heen geclusterd: verwante gra-duaats-, bachelor-, master- en bachelor na bacheloropleidingen worden in 1 beleidsstructuur onderge-bracht, meer bepaald de opleidingscluster, geleid door het opleidingshoofd.
De opleidingscluster Journalistiek omvat:
• Professionele bachelor in de journalistiek.
Als opleidingshoofd ben je het aanspreekpunt en het gezicht van de opleidingscluster, zowel voor het team van lectoren, de directie als externe partners. Je bent eindverantwoordelijke voor elke opleiding binnen de cluster en rapporteert aan het departementshoofd. Zelf ben je coördinator voor de bache-loropleiding binnen de cluster. Niet organiek worden er daarnaast per opleiding uit de cluster coördina-toren voorzien. Deze vormen samen met een aantal domeinverantwoordelijken (op vlak van studenten-begeleiding, internationalisering, …) het opleidingsbureau, waarvan je de voorzitter bent.

Als opleidingshoofd
• neem je de dagelijkse leiding van de opleidingscluster op: overleg, informatiedoorstroming, plannen, coördineren, bijsturen, opvolgen en bijhorende administratie
• vertaal je de visie en het beleid van hogeschool PXL en het departement naar het opleidingsbe-leid en bewaak je de implementatie ervan;
• neem je verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de werking t.o.v. alle stakeholders (hoge-school, departement, studenten, werkveld, alumni);
• coach je jouw opleidingsbureau en de opleidingsraad als team;
• ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van het personeel binnen jouw opleidings-cluster en werk je – desgevallend samen met de coördinatoren van de opleidingen uit de cluster - een voorstel van taakverdeling uit;
• voer je selectiegesprekken met potentiële personeelsleden en plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met jouw opleidingsteam, desgevallend in samenspraak met de coördina-toren van de opleidingen uit de cluster;
• lever je een actieve bijdrage bij het bepalen van onderwijsvisie, competentieprofielen en evoluties binnen het hoger onderwijs en het werkveld. Je bewaakt hierbij ook de betrokkenheid van junior-collega’s en werkveld via studenten- en werkveldcommissie(s);
• ben je contactpersoon voor (potentiële) studenten, personeel, ouders, alumni en werkveld;
• informeer je jezelf over het wettelijk kader waarbinnen je werkt (met ondersteuning van onze centrale diensten);
• bouw je PXL Radio verder uit;
• werk je nauw samen met de andere opleidingsclusters binnen het departement.
Een meer gedetailleerde omschrijving van de functie kan je raadplegen via deze link: Toon websitehttps://www.pxl.be/Assets/website/vacatures_extern/documenten/FunctieomschrijvingOpleidings-hoofd.pdf

Vaardigheden kwalificaties

Wat wij vragen :
• Je beschikt over een master- of bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld) met minstens 5 jaar relevante beroepservaring en/of domeindeskundigheid;
• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.
Wat jij moet kunnen :
• Je kan de rol van leider, manager en coach opnemen en samen met een team de visie voor de oplei-ding verder vormgeven;
• Je bezit vakinhoudelijke expertise m.b.t. één of meerdere domeinen van de opleidingen uit de cluster waarin je het mandaat opneemt;
• Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen;
• Actuele kennis van en inbedding in het beroepsspecifieke netwerk is een must;
• Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten.
• Je hebt inzicht in hoger onderwijs.
• Je bent sterk communicatief, taalvaardig en hebt een vlotte pen.
De professional die wij zoeken:
De visie van de hogeschool is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excel-lente professionele organisaties. De X-factor is hierbij gebaseerd op 4 statements en het kompas dat ons allen gidst. Voor de opleiding is het opleidingshoofd de verpersoonlijking van deze X-factor:
- het opleidingshoofd heeft passie en empathie (empassie):
• door een groot inlevingsvermogen leert het opleidingshoofd collega’s, medewerkers en externen kennen, respecteren en helpen;
• hij/zij inspireert anderen en neemt verantwoordelijkheid op;
• hij/zij kan leiding geven en bouwt samen met een dynamisch team aan de groei van de opleiding;
• Hij/zij handelt integer en deontologisch correct.
- het opleidingshoofd is ondernemend en innovatief:
• het opleidingshoofd werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook buiten de lijnen te kleuren om kansen op te zoeken;
• hij/zij combineert durf met creativiteit;
• hij/zij neemt initiatief, probeert de zaken soms op een andere manier aan te pakken, durft out-of-the-box te denken en moedigt hiertoe aan;
• hij/zij neemt, vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit, doordachte beslissingen en bere-kende risico’s.
- het opleidingshoofd werkt (internationaal) samen
• het opleidingshoofd kan door samen te werken grenzen verleggen en doorbreken;
• hij/zij zet in op een sterke verwevenheid van onderwijs, onderzoek en beoefening van de kunsten om in co-creatie studenten en medewerkers te laten groeien.
- het opleidingshoofd is disciplinair en multidisciplinair
• het opleidingshoofd kent de verschillende inhoudelijke domeinen van de opleidingen van de cluster goed en is in staat ze te verbinden;
• hij/zij kan hierdoor goed samenwerken met andere professionals en met andere discipli-nes;
• hij/zij is vertrouwd met diverse didactische werkvormen en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs aandachtig op.
Daarenboven handelt het opleidingshoofd op een duurzame manier en draagt daarbij de Sustainable Development Goals hoog in het vaandel

Arbeidsvoordelen

Arbeidsvoorzieningen

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, GSM, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. Aanstelling • De statutaire aanstelling van een jaar gebeurt met ingang van 1 september 2024. Deze wordt jaarlijks verlengd en is na afloop van het tweede jaar van onbepaalde duur. Het mandaat van opleidingshoofd wordt toegewezen voor de resterende duur van de huidige mandaatsperiode. Deze loopt van 1/9/2024 tem 31/8/2026. Het mandaat wordt (daarna) in principe toe-gewezen voor 4 jaar en is hernieuwbaar. Aanstellingspercentage : Het mandaat omvat voor elk opleidingshoofd een vaste sokkel van 60%. Binnen dit volume is de op-dracht en verantwoordelijkheid voor elk opleidingshoofd dezelfde, zoals eerder omschreven. Je kan deze aanstelling eventueel combineren met een andere onderwijsopdracht indien van toepas-sing. Salarisschaal • De houder van een masterdiploma wordt aangesteld als hoofdlector (weddeschaal 509) aange-vuld met een forfaitaire netto-onkostenvergoeding van 148,73 euro op maandbasis. Na vier ka-lenderjaren volgt bijkomend een geïndexeerde bruto-mandaatvergoeding. Het huidige brutobe-drag (index 2,0399) bedraagt 103,30 euro op maandbasis. Indien een interne kandidaat is aangesteld in een ambt met een hogere verloning dan 509, wordt de mandaatvergoeding verminderd met het oog op het bekomen van een verloning in overeenstemming met bovenstaande bepalingen. • De houder van een bachelordiploma wordt aangesteld als hoofdpraktijklector (weddeschaal 348) aangevuld met een forfaitaire netto-onkostenvergoeding van 148,73 euro op maandbasis en een geïndexeerde bruto-mandaatvergoeding waarvan het bedrag afhankelijk is van de gelde-lijke anciënniteit. Na vier kalenderjaren wordt de geïndexeerde bruto-mandaatvergoeding opge-hoogd. Het huidige brutobedrag (index 2,0399) van deze verhoging bedraagt 103,30 euro op maandbasis. De onkosten- en mandaatvergoedingen vervallen bij stopzetting van het mandaat. Voor meer informatie over de salarisschalen: Toon websitehttps://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsperso-neel/hoger-onderwijs/personeel-hogescholen/salaris/salarisschalen-onderwijzend-personeel Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepa-lingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden. UW KANDIDAATSTELLING Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 21/05/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatie-tool SES: Open websitehttps://ses.pxl.be . Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur Selectieprocedure • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten. • Kandidaten die op basis van de preselectie zijn geselecteerd, worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek dat plaatsvindt op 4 of 6 juni 2024. Een bijkomende schriftelijke proef of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Taaklabels

Functieomschrijving

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.
Hogeschool PXL heeft voor het departement PXL-Media & Tourism, een externe vacature voor het mandaat van:

Contract type

Bepaalde duur, Deeltijds

Sinds 21 april 2024

Gesloten 22 mei 2024

Deze vacature is gesloten

Business Partner Finance